Gintaras Juknevičius Individualios veiklos pažymos Nr: 720133, adresas Turgelių g. 8A, Vilnius 02103, įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą ir teisių apsaugą Jums naudojantis elektronine parduotuve, esančia adresu www.dumudetektoriai.eu (toliau – Elektroninė parduotuvė).

Ši privatumo politika nustato, kokią informaciją el.parduotuvė renka, kokiu būdu ir iš kokių šaltinių ši informacija yra gaunama, kokie veiksmai atliekami su surinkta informacija ir kaip ši informacija yra apsaugoma. Naudodamiesi mūsų paslaugomis ir/arba svetainėje susikurdami vartotojo paskyrą, sutinkate su šios privatumo politikos nuostatomis, o taip pat ir su bendrosiomis Elektroninės parduotuvės pirkimo–pardavimo taisyklėmis (toliau – Sąlygomis ir taisyklėmis).

Visi Pirkėjų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės reikalavimų.

Privatumo pranešimas (paskutinį kartą atnaujintas 2020 m. gegužės 20 d. ) taikomas tais atvejais, kai asmuo naudojasi el.parduotuvės paslaugomis, taip pat kai lankosi mūsų interneto svetainėse. Privatumo pranešimas netaikomas atvejais, kuomet naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi naudojantis bendrovės tinklu ar paslaugomis

Jei Jums kiltų kokių nors su šia privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, siųskite mums laišką el. paštu: info@dumudetektoriai.eu

SĄVOVOS

• Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.

• Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo: bendrovės klientas, darbuotojas, partneris, lankytojas.

• Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų el.parduotuvės paslaugomis. Klientas, su kuriuo el.parduotuvė yra sudariusi pirkimo sandorį, turi užtikrinti, kad visi galutiniai vartotojai (pvz., šeimos nariai), kurie naudojasi kliento užsakytomis el.parduotuvės paslaugomis, būtų susipažinę su privatumo pranešimu bei laikytųsi jo nuostatų.

• Nuasmeninti duomenys – informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę.

• Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu siūlomi produktai ir (ar) paslaugos

1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

1.1. Duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojai ir privatumo politikos aprėptis

Asmens duomenys, kurie yra pateikiami Elektroninei parduotuvei ar jos surenkami, yra valdomi jos savininko.

Ši privatumo politika yra taikoma bet kuriam savininko valdomam tinklalapiui ir bet kuriai savininko teikiamai paslaugai, nesvarbu kokius įrenginius Pirkėjas naudoja prisijungimui prie Elektroninės parduotuvės.

Ši privatumo politika netaikoma Elektroninėje parduotuvėje pateikiamoms nuorodoms į kitų asmenų tinklalapius, todėl  rekomenduojame atskirai pasidomėti minėtų tinklalapių privatumo politikomis ar taisyklėmis.

El.parduotuvės savininkas  gali pasitelkti kitus asmenis Pirkėjų asmens duomenų tvarkymui ir tuo tikslu perduoti informaciją apie asmenis kitiems juridiniams asmenimis, laikantis šioje privatumo politikoje nustatytų sąlygų.

1.2. Renkama informacija

El.parduotuvės savininkas tvarko toliau išvardintus asmens duomenis:

• Pirkėjo vardą, pavardę ir/ar prekes atsiimsiančio asmens vardą, pavardę;

• elektroninio pašto adresą ir telefono numerį;

• adresą, kuriuo bus pristatomos prekės;

• su pirkimu susijusi informacija (pirkimo data, prekės, kaina, kiekis, žyma apie užsakymo vykdymo eigą, IP adresas, nuolaidos kodas, užsakymo data, prekės pavadinimas, prekės kodas), kliento paskyroje išsaugota transporto priemonės modifikacija, pirkėjo banko sąskaitos numeris, grąžinimo priežastis;

• Pirkėjo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai Pirkėjas juos suteikia;

• Pirkėjo užklausų ir nusiskundimų istoriją;

• kitus viešai prieinamus duomenis, kuriais Pirkėjas pasidalino lankydamasis Elektroninėje parduotuvėje.

Sąrašas nėra baigtinis, kadangi, esant specialiems atvejams ir norint pasiekti šioje privatumo politikoje aptartus tikslus, el.parduotuvės savininkui gali prireikti surinkti papildomos informacijos. Dalis aukščiau pateiktų asmens duomenų yra surenkami iš Pirkėjų tiesiogiai, pavyzdžiui, duomenys, Pirkėjui susikūrus savo paskyrą. Kita dalis asmens duomenų surenkama netiesiogiai, pavyzdžiui, Pirkėjo tinklo ir vietos duomenys. Asmens duomenys taip pat gali būti renkami, kai Jūsų sutikimu mums duomenis perduoda kiti tinklalapiai ar portalai (taip pat ir atvejais, kai prie savo paskyros jungiatės per socialinius tinklus).

Jūsų asmeninę informaciją saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Asmens duomenys bus saugomi:

• iki Pirkėjas nustos naudotis mūsų paslaugomis ir ištrins savo vartotojo paskyrą; arba

• aktyvioje duomenų bazėje asmens duomenys el. prekybos tikslu tvarkomi 5 metus nuo kliento paskutinio apsilankymo interneto svetainės paskyroje; po to asmens duomenys perkeliami į pasyvią duomenų bazę, kurioje saugomi ilgiausią garantinį terminą; arba

• iki kol duomenys tampa nebereikalingi ar nebeaktualūs šioje privatumo politikoje nurodytų tikslų pasiekimui.

Ilgesnis Jūsų asmeninės informacijos saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

• esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

• Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

• jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Pirkėju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Pirkėjo padarytus pažeidimus; ar

• esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas

El.parduotuvės savininkas tvarko Pirkėjų asmens duomenis, kadangi jie yra reikalingi:

• tam, kad vykdytume savo įsipareigojimus, kuriuos nustato teisės aktai;

• tam, kad vykdytume savo pareigas ir įgyvendintume teises pagal sutartį su Pirkėju;

• mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., tiekti Pirkėjams prekes, valdyti Elektroninę parduotuvę ir pan.).

Pirkėjų sutikimas, kaip teisinis pagrindas, naudojamas tiesioginės rinkodaros ar trečiųjų asmenų prieigos prie informacijos atvejais. Pirkėjai gali atšaukti duotą sutikimą jų asmens duomenų tvarkymui bet kuriuo metu. Jeigu Bendrovė neturi kito teisinio pagrindo asmens duomenų tvarkymui, Bendrovė nebetvarkys asmens duomenų vos tik sutikimas bus Pirkėjo atšauktas.

1.4. Asmens duomenų naudojimas

Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas yra suteikti galimybę Pirkėjui naudotis Elektronine parduotuve efektyviai, optimaliai ir pritaikant ją asmeniniams poreikiams. Asmens duomenys yra naudojami:

• tinkamam užsakytų paslaugų suteikimui;

• patogiam, efektyviam ir Jūsų poreikius atitinkančiam Elektroninės parduotuvės funkcionavimui;

• sklandaus Elektroninės parduotuvės ir tinklalapio administravimui užtikrinti (pavyzdžiui, Jums siunčiant prisijungimo prie paskyros duomenų priminimus, pranešant apie mūsų tinklalapio laikiną neveikimą, kitus trikdžius, kt.);

• savalaikiam ir tinkamam atsakymų į Jūsų užklausas, prašymus pateikimui;

• Jums aktualios informacijos ir įdomių pasiūlymų pateikimui;

• tam, kad galėtume su Jumis susisiekti dėl bet kokios Jūsų pateiktos informacijos;

• tam, kad galėtume vykdyti statistinę ir kitą analizę nuolat tobulindami tinklalapio ir Elektroninės parduotuvės turinį bei teikiamas paslaugas;

• kitiems tikslams, kurie Jums atskleidžiami asmens duomenų pateikimo metu.

1.5. Duomenų perdavimas

El.parduotuvės savininkas be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims.

Asmens duomenys be atskiro Jūsų sutikimo El.parduotuvės savininkas gali būti pateikti teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktų numatytais atvejais.

El.parduotuvės savininkas taip pat naudojasi trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, teikiamomis tinklalapio dizaino ar administravimo paslaugomis), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie Pirkėjo asmens duomenų. Šiuo atveju el.parduotuvės savininkas užtikrina, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

Vykdant elektroninės prekybos užsakymą, el.parduotuvė nukreipia Pirkėją į asmens duomenų gavėjo – Paysera puslapį . Duomenų gavėjas Paysera asmens duomenis gauna tuo atveju, kai Pirkėjas užsakydamas paslaugas išreiškia norą atsiskaityti už suteiktas paslaugas naudojantis atitinkama platforma .

1.6. Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

Tvarkant nepilnamečio asmens duomenis sutikimo pagrindu informacinės visuomenės paslaugų siūlymui, toks duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei nepilnametis yra sulaukęs bent 16 metų. Jeigu tokiam nepilnamečiui nėra 16 metų, toks tvarkymas yra teisėtas tik tokiu atveju, jei sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido nepilnamečio tėvai arba globėjai, todėl:

• jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 16 metų, naudodamiesi mūsų Elektroninės parduotuvės paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos atskleidimo Bendrovei;

• jeigu Jūs esate jaunesnis nei 16 metų, naudotis mūsų Elektroninės parduotuvės paslaugomis ir turiniu galite tik Jūsų tėvams, globėjams dėl to davus sutikimą Bendrovei.

2. PIRKĖJŲ TEISĖS

Pirkėjams suteikiamos tam tikros teisės, susijusios su jų asmens duomenų apsauga. Šios teisės yra:

• teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

• teisė reikalauti, kad el.parduotuvės savininkas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su Pirkėju susijusius asmens duomenis;

• teisė reikalauti, kad El.parduotuvės savininkas perduotų visą ar dalį Pirkėjo pateiktos informacijos Pirkėjui ar kitam duomenų valdytojui, kai tai yra technologiškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);

• teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, kai tam yra teisinis pagrindas, pavyzdžiui, kai duomenys nebereikalingi tų tikslų, kuriems buvo surinkti, pasiekimui arba kai duomenys tvarkomi neteisėtai;

• teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;

• teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu ir tam yra teisinis pagrindas.

Norėdami įgyvendinti savo teises, siųskite mums laišką el. paštu: info@dumudetektoriai.eu El.parduotuvės savininkas informuoja, kad kilus abejonėms dėl Jūsų tapatybės El.parduotuvės savininkas gali pareikalauti papildomos informacijos tam, jog teisingai Jus identifikuotų.

Jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. El.parduotuvės savininkas rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su atsakingais asmenimis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

3. DUOMENŲ APSAUGA

El.parduotuvės savininkas , įgyvendindamas tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Pirkėjų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

El.parduotuvės savininkas rekomenduoja Pirkėjams papildomai laikytis minimalių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonių:

• neatskleisti prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų tretiesiems asmenims;

• pasirinkti slaptažodį, sudarytą bent iš 8 simbolių;

• vengti to paties slaptažodžio naudojimo skirtinguose tinklalapiuose internete;

• atnaujinti savo programinę įrangą ir pasirūpinti antivirusine apsauga.

4. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika gali būti El.parduotuvės savininko atnaujinama. El.parduotuvės savininkas informuos Pirkėjus apie atnaujinimus, tinklalapyje pateikdama naują privatumo politikos variantą kartu su atliktų korekcijų datomis. Pirkėjai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi Elektronine parduotuve po padarytų privatumo politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais.

Jeigu bet kuri privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Ši privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo tinklalapyje dienos.